Ontbreken gebruiksovereenkomst; reden voor VvE om toestemming te weigeren?

Datum 16 / 08 / 2017
Door Radboud Peutz In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

verschil tussen de publiekrechtelijke- en de privaatrechtelijke bestemming

Bij het verlenen van toestemming aan een eigenaar om een op-, onder- of aanbouw te realiseren, is het verstandig dat de vergadering van eigenaars van de VvE daar, bij voorkeur vooraf, bepaalde voorwaarden aan verbindt. Dit laatste is zeker het geval indien de gerealiseerde aanbouw op grond van de akte van splitsing gemeenschappelijk is. Immers, zonder nadere afspraken komen in dat laatste geval de kosten van onderhoud en dergelijke voor rekening van de gezamenlijke eigenaars.

Voornoemde voorwaarden kan men neerleggen in een overeenkomst tussen de VvE en de eigenaar. In deze zogenaamde gebruiksovereenkomst kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Bijvoorbeeld wie zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de vervanging en vernieuwing van de aanbouw en aan welke kwaliteitseisen deze dient te voldoen. Daarnaast kunnen zaken als toezicht, aansprakelijkheid voor schade en verzekering onderwerpen zijn die in de gebruiksovereenkomst worden geregeld. Ook is het verstandig om een zogeheten kettingbeding op te nemen, waarin wordt bepaald dat de afspraken moeten worden bedongen bij een opvolgend appartementseigenaar. Immers, een opvolgend eigenaar is anders niet gehouden aan de gemaakte afspraken tussen de VvE en de vorige eigenaar.

Het is gebruikelijk dat de kosten voor het opstellen van een gebruiksovereenkomst worden doorbelast aan de betreffende eigenaar. Het is immers de betreffende eigenaar die de aanbouw wenst en niet de VvE of de gezamenlijke eigenaars. Ook dit is een voorwaarde die de VvE dus kan stellen.

Mocht een eigenaar weigeren een gebruiksovereenkomst te sluiten met de VvE, dan is het niet onredelijk dat de vergadering van eigenaars de gevraagde toestemming voor de op- of aanbouw weigert. Onlangs was de Rechtbank Amsterdam van oordeel dat het ontbreken van afspraken over onderhoud op zichzelf al een voldoende grond oplevert om toestemming te weigeren. In dat geval ging het om een door de eigenaar zonder (voorafgaande)  toestemming gerealiseerd raam in een gemeenschappelijke gevelornament. Zonder nadere afspraken zouden de kosten van onderhoud van het raam met kozijn, die door het ornament aanzienlijk kunnen zijn, voor rekening van de VvE komen. De weigering van de vergadering van eigenaars om achteraf alsnog toestemming te verlenen was volgens de rechtbank bij ontbreken van nadere afspraken dus niet onredelijk.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen, of wilt u een gebruiksovereenkomst op laten stellen dan kunt u contact opnemen met mr. Radboud Peutz.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.