, 19 december 2018

VvE mag persoonsgegevens verstrekken aan rechtbank

Onlangs schreven we al een @Rijssenbeek over de eerste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG.

Dat de AVG leeft binnen VvE’s blijkt wel uit een heel recente kwestie. Door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de vraag beantwoord of de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van een gerechtelijke procedure onrechtmatig kan zijn op grond van de AVG.

Een lid van een VvE had geklaagd bij de AP dat zijn persoonsgegevens door de VvE aan de rechtbank waren verstrekt. Dit in verband met een gerechtelijke procedure die een ander lid tegen de VvE was gestart. Door de AP is op basis van die klacht bevestigd, dat de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt zodanig moet zijn dat deze verwerking ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Deze vereiste rechtmatigheid van verwerken brengt met zich dat sprake moet zijn van een grondslag op grond waarvan de gegevens mogen worden verwerkt. Dit volgt uit de art. 6 lid 1 AVG in samenhang met art. 5 lid 1 AVG.

In het geval van een gerechtelijke procedure waarbij de persoonsgegevens van bijvoorbeeld de (overige) leden of andere belanghebbenden door de VvE aan de rechtbank moeten worden verstrekt, is sprake van een dergelijke verwerking volgens de AP. Door de AP wordt betoogd dat de doorgifte van (persoons)gegevens door de VvE in dat geval noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de derde.

Volgens de AP volgt dit gerechtvaardigd belang onder meer uit het Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken. Hierin is bepaald dat een verzoekschrift onder andere “   de naam, adres en woonplaats (…) van iedere verweerder en iedere andere belanghebbende” dient te bevatten. Daarnaast kan worden gesteld, maar dat neemt de AP niet mee in zijn oordeel, dat ook op basis van de wet er een verplichting rust op de VvE om de persoonsgegevens te verstrekken.

Indien een VvE in het kader van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens aan de rechtbank doorgeeft, is dat niet in strijd met de AVG.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Lees ook

De AVG en de VvE. Zijn er al ontwikkelingen te melden?

Inmiddels is ruim een half jaar verstreken na het inwerking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij merken in de praktijk dat over een aa...

Lees volledig bericht