Zuidplein flat
Esther van Riet, 17 januari 2011

Opstalverzekering: Hoe zit het ook alweer?

Tijdens de jaarlijkse “Dag voor de VvE beheerder” die op donderdag 1 maart jl. heeft plaatsgevonden, werd tijdens de quiz “petje op, petje af” een vraag gesteld over een schade veroorzaakt door een wasmachine. De vraag was of de schade die door een defecte wasmachine is ontstaan bij de beneden buren, voor rekening en risico van de VvE dient te komen. Het antwoord op die vraag is nee, omdat de schade niet door een gemeenschappelijk gedeelte dan wel een gemeenschappelijke zaak is ontstaan. Maar valt die schade vervolgens wel of niet onder de dekking van de opstalverzekering?

Voor de beantwoording van de vraag of een schade onder de dekking van een opstalverzekering valt, is in beginsel niet van belang wat de oorzaak is van de schade.

Met andere woorden: wie of wat de schade heeft veroorzaakt, bepaalt niet of de schade onder de dekking van de opstalverzekering valt. Het kan dus goed zijn dat de schade die ontstaat door een lekkende wasmachine onder de dekking van de opstalverzekering valt. Dat zal zo zijn indien de lekkende wasmachine schade aan de opstal toebrengt. Dat betekent echter niet dat de VvE verantwoordelijk c.q. aansprakelijk is voor de schade. Die verwarring ontstaat vaak omdat de opstalverzekering op naam van de VvE (c.q. de gezamenlijke appartementseigenaars) wordt aangegaan. In de praktijk komt het dan ook voor dat in dit soort gevallen (de administratief beheerder van) de VvE de schade meldt bij de opstalverzekering. En als er schade aan de opstal is ontstaan, zal de schade door die verzekeraar worden uitgekeerd maar dat zegt niets over de aansprakelijkheid van de VvE voor de betreffende schade. De aansprakelijkheid van de VvE is met name van belang indien er sprake is van een eigen risico. Immers, de verzekeraar zal schade aan de opstal uitkeren minus het eigen risico. In het geval een schade is veroorzaakt door of vanwege een gemeenschappelijk gedeelte dan wel een gemeenschappelijke zaak, is de VvE verantwoordelijk. Het eigen risico zal in dat geval door de VvE moeten worden gedragen. Echter, in het voorbeeld zoals gebruikt voor de quiz “petje op, petje af” was de oorzaak gelegen in een privé zaak, te weten de wasmachine. Een eventueel eigen risico zal in dat geval moeten worden gedragen door de schadeveroorzakende partij: de eigenaar van de wasmachine.

Conclusie: voor de beantwoording van de vraag of een schade onder de dekking van de opstalverzekering valt is in beginsel niet van belang of die schade door een gemeenschappelijke zaak of een privé zaak is ontstaan. Dat onderscheid is echter wel van belang voor de beantwoording van de vraag wie er verantwoordelijk is voor de schade en wie een eventueel eigen risico dient te dragen. Is de schade ontstaan door of vanwege een privé gedeelte, dan is de betreffende eigenaar over het algemeen aansprakelijk. Is de schade ontstaan door een gemeenschappelijke zaak dan is de VvE verantwoordelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet.

Lees ook

Opschorting en de gewone vereniging

In de praktijk komt het vaak voor dat appartementsgerechtigden de voorschotbijdragen niet voldoen omdat zij menen een vordering op de VvE te hebben. In modelsplits...

Lees volledig bericht