warmte wet
Rijssenbeek Advocaten, 5 januari 2017

Mogelijk verplichte energiebesparende maatregelen VvE’s

Op 14 oktober 2016 verscheen de Nationale Energieverkenning 2016 (Nev). Daaruit blijkt dat een aantal doelen op koers ligt, maar ook een aantal doelen niet lijkt te worden gehaald. Dit geldt onder meer voor de extra energiebesparing van 100 PJ (petajoule) in 2020 (1 petajoule is ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van gas en elektra van 15.000 huishoudens). Daarnaast lijkt de groei van hernieuwbare energie te stagneren. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe maatregelen zullen worden genomen die tevens gevolgen kunnen hebben voor VvE’s.

De stagnatie heeft onder meer te maken met het moeizame proces van energiebesparing in de gebouwde omgeving, vooral bij particulieren, waaronder ook VvE’s. Om dit te bevorderen is inmiddels een convenant tussen Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE en de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Vooral de netbeheerder krijgt daarbij een actieve rol. Netbeheerders moeten ervoor zorgen dat bij het plaatsen van een slimme meter direct de mogelijkheid wordt gecreëerd om slimme thermostaten en energiemanagementdiensten op die slimme meter aan te sluiten. Met alleen een slimme meter gebeurt er immers nog niets. Mogelijk kan de netbeheerder daarbij direct een display plaatsen waarmee een consument of de VvE inzicht krijgt in het verbruik, maar de precieze uitwerking daarvan wordt nog vastgelegd in het convenant.

Het komende jaar zullen naar verwachting veel VvE’s en appartementseigenaren benaderd worden in het kader van dit convenant. Mocht echter blijken dat het convenant niet heeft geleid tot de gewenste besparing eind 2018, dan volgen mogelijk verplichtingen voor de netbeheerder en overige marktpartijen. Daarbij is niet uitgesloten dat ook aan particulieren (en VvE’s) verplichtingen worden opgelegd, aldus Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Tom Gilsing of mr. Paul Bekkers.

Geinzicht
Lees ook

Non-conformiteit gemeenschappelijk gedeelte; een kwestie voor de VvE?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een gekocht appartement niet voldoet aan hetgeen de koper op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten. Men denke ...

Lees volledig bericht