Michel Elbers, 10 februari 2016

Is de notaris schadeplichtig jegens de VvE bij schending zorgplicht?

Deze vraag lag voor bij de rechtbank Rotterdam. Op grond van artikel 5:122 lid 5 BW dient de notaris zorg te dragen dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de VvE afgegeven verklaring wordt gehecht met betrekking tot de hoogte van de achterstallige bijdragen op de dag van overdracht. De verkrijger is ten opzichte van de VvE dus niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit deze verklaring blijkt.

De notaris heeft ondanks zijn verzoek aan het bestuur van de VvE voor afgifte van de verklaring in verband met een executieveiling geen reactie ontvangen. Aangezien er een bestuurswissel had plaatsgevonden, had de notaris met de verkeerde partij contact opgenomen. Naar het oordeel van de rechter heeft de notaris in strijd met zijn inspanningsverplichting gehandeld door bij uitblijven van de reactie van het bestuur niet zowel het kadastrale register als het handelsregister te raadplegen om na te gaan of de notaris de juiste persoon heeft benaderd om tijdig de verlangde verklaring van het bestuur van de VvE te verkrijgen.

Aansluitend heeft de rechter echter ook geoordeeld dat de notaris in dit geval geen schade hoeft te vergoeden aan de VvE, aangezien op grond van artikel 5:122 lid 3 BW de achterstallige bijdragen van het lopende en voorafgaande boekjaar nog steeds door de VvE zouden kunnen worden verhaald op de verkrijger.

Uit de toelichting op artikel 5:122 BW volgt echter dat in lid 5 van dit artikel ligt besloten dat de verkrijger niet aansprakelijk is uit hoofde van artikel 5:122 lid 3 BW, indien de verklaring van artikel 5:122 lid 5 BW niet is verkregen. Dit betekent dat de VvE de verkrijger in dit geval dus niet kan aanspreken voor de betalingsachterstand van het lopende en voorafgaande boekjaar en hierdoor lijdt de VvE wel degelijk schade als gevolg van de schending van de zorgplicht door de notaris. Aangezien de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden, de vervreemder geen verhaal biedt en de verkrijger niet op grond van artikel 5:122 lid 3 BW door de VvE kan worden aangesproken, had de rechter in deze kwestie moeten oordelen dat de notaris wel degelijk schadeplichtig is.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze @Rijssenbeek neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit is met zoveel woorden bepaald in art. 2:14 lid ...

Lees volledig bericht