Anne Vermeulen-Jonkers, 28 februari 2023

Hoge Raad maakt aktewijziging door VvE moeilijker

De Hoge Raad oordeelde op 24 februari jl. dat de akte van splitsing bij vergroting van een privégedeelte ten koste van een gemeenschappelijk gedeelte met medewerking van alle eigenaars dient te geschieden.

Volgens de Hoge Raad is de toedeling van een gemeenschappelijk gedeelte aan een privégedeelte een daad van beschikking. Daarvoor is levering vereist. Om die reden ligt het niet voor de hand dat de wijziging van de akte via een vergaderbesluit kan worden gerealiseerd, aldus de Hoge Raad. Dit omdat de VvE slechts bevoegd is tot vertegenwoordiging van de gezamenlijke appartementseigenaars voor zover het gaat om het beheer van de gemeenschap en dus niet als het gaat om toedeling. Volgens de Hoge Raad moet daarom worden aangenomen dat een wijziging van de akte van splitsing die inhoudt, dat een gemeenschappelijk gedeelte in een appartementencomplex wordt toegedeeld aan een privégedeelte, enkel kan worden geëffectueerd met medewerking van alle appartementseigenaars.

Met dit arrest lijkt het erop dat wijziging van de akte bij het toevoegen van een gemeenschappelijk gedeelte aan een privégedeelte dus niet (meer) met een besluit met een meerderheid van 80% van het totaal aantal uit te brengen stemmen kan worden gerealiseerd. De gevolgen van dit arrest zijn voor de praktijk dan ook ongunstig.

Kosten aktewijziging bij VvE besluit
Ook oordeelde de Hoge Raad in dit arrest -anders dan het hof– dat de met de wijziging van de akte van splitsing gemoeide (notaris)kosten als schade dienen te worden aangemerkt voor een appartementseigenaar die bij dit besluit geen baat heeft. Dit betekent dat de vergadering van eigenaars bij een besluit tot aktewijziging rekening moet houden met de verdeling van de daarmee gepaard gaande kosten ter voorkoming van vernietiging van het besluit.

Voor vragen over dit onderwerp neemt u contact op met Anne Vermeulen-Jonkers.

Lees ook

Is een eigenaar binnen de VvE verplicht toegang te verlenen tot een appartement?

Binnen VvE’s komt het regelmatig voor dat een eigenaar bij (het bestuur van) de VvE melding maakt van (vocht)schade. Of deze schade door de VvE moet worden verholp...

Lees volledig bericht