Anne Vermeulen-Jonkers, 23 maart 2020

Het coronavirus en de VvE II

Naar aanleiding van onze vorige @Rijssenbeek hebben wij veel vragen ontvangen over de mogelijkheid om via de digitale weg te stemmen of zelfs te vergaderen met bijvoorbeeld Skype of Facetime.

Voor VvE’s bestaat geen specifieke wettelijke regeling ten aanzien van het digitaal stemmen. De wetgever heeft het digitaal stemmen voor gewone verenigingen wel vastgelegd. Voor deze verenigingen is op grond van artikel 2:38 lid 7 BW bepaald dat digitaal kan worden gestemd indien de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde al in 2017 dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever het niet nodig heeft gevonden om voor VvE’s een aparte regeling op te nemen voor elektronisch stemmen. De modelreglementen 1973 tot en met 2006 bepalen slechts dat iedere eigenaar bevoegd is het stemrecht uit te oefenen. De wijze waarop de stem moet worden uitgebracht is niet vastgelegd. In deze modelreglementen is geen regel opgenomen die digitaal stemmen verbiedt. Ten aanzien voorwaarden waaraan dit elektronisch middel moet voldoen is in MR 2017 aansluiting gezocht bij de wettelijke voorwaarden voor de gewone vereniging.  In aanvulling op die voorwaarden is in MR 2017 vastgelegd dat de vergadering van eigenaars het elektronisch communicatiemiddel kan kiezen waarmee kan worden gestemd. De modelreglementen vormen in principe dus geen probleem voor het digitaal stemmen.

In deze tijden waarbij niet of moeilijk vergaderd kan worden, kan digitaal stemmen een uitkomst bieden. Digitaal stemmen staat echter niet gelijk aan digitaal vergaderen. In bovengenoemde uitspraak werd gebruik gemaakt van een gespecialiseerd software systeem voor VvE’s.

Hoe zit het dan met digitaal vergaderen via populaire platformen als Skype, Facetime of Google Hangouts? In bijzondere tijden kunnen deze diensten een creatieve oplossing bieden. Tegelijkertijd kan worden gesteld dat de vereiste waarborgen onvoldoende zijn. Besluiten die zijn genomen tijdens een dergelijke provisorische vergadering kunnen ter vernietiging worden voorgelegd aan de rechter en mogelijk zelfs nietig zijn. Uiteraard kan de rechter de bijzondere omstandigheden waarmee alle VvE’s op dit moment te maken hebben, meenemen in de belangenafweging, maar het is allerminst zeker dat besluiten die zijn genomen in een “vergadering” via Skype e.d. rechtsgeldig zijn. Mocht de VvE er toch voor kiezen om een “vergadering” via Skype e.d. te houden, dan lijkt het raadzaam om de genomen “besluiten” op de eerstvolgende reguliere vergadering te bekrachtigen.

Voor vragen over het coronavirus en de gevolgen voor uw VvE kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Het coronavirus en de besluitvorming binnen de VvE

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Zo ook binnen VvE’s. De meest gestelde vraag op dit moment is: wat zijn de juridische gevolgen als de vergadering ...

Lees volledig bericht