Rijssenbeek Advocaten, 16 december 2014

Garantiearbitrage? De ondernemer vermeld op het waarborgcertificaat is niet altijd de aan te spreken partij!

Het overgrote deel van de nieuwbouw projecten wordt gerealiseerd onder toepasselijkheid van een Garantie- en waarborgregeling (hierna: de garantieregeling) van het SWK of Woningborg. In deze garantieregelingen is bepaald welke verplichtingen ‘de ondernemer’ heeft jegens haar garantiegerechtigde(n).

De SWK en Woningborg zijn belast met de uitgifte van de waarborgcertificaten aan de garantiegerechtigden. Nu komt het met enige regelmaat voor dat de partij die in de (koop-/)aannemingsovereenkomst wordt genoemd (hierna: de contractspartij), een ander is dan de partij wiens naam op het waarborgcertificaat prijkt.

Lange tijd werd ervan uitgegaan dat de op het waarborgcertificaat vermelde partij de ‘ondernemer’ betrof die jegens de garantiegerechtigde(n) verplicht is tot nakoming van de garantieregeling. De Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: de Raad) heeft op 31 oktober 2013 evenwel een veroordelend vonnis gewezen in een zaak waarin de garantiegerechtigde nakoming van de garantieregeling vorderde van de contractspartij. Hoewel uit dit vonnis nog leek te volgen dat beide partijen, zowel de contractspartij als de partij op het waarborgcertificaat, als ondernemer in de zin van de garantieregeling hebben te gelden, is daar onlangs een streep door gezet. Op 5 december 2014 heeft de Raad geoordeeld dat uitsluitend de contractspartij is aan te merken als ondernemer in de zin van de garantieregeling. De op het waarborgcertificaat vermelde ondernemer is niet in alle gevallen de partij die moet worden aangeschreven.

Voor VvE’s is het dus van groot belang om (een) garantieklacht(en) in elk geval bij de contractspartij te melden en om – zo nodig –  de contractspartij te betrekken in een garantiearbitrage.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Paul Bekkers en mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

Geinzicht
Lees ook

Moeten de NAW-gegevens van de bestuurders van een VvE in de kadastrale registers geregistreerd worden?

In het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 2006 (MR 2006) is in artikel 53 lid 2 bepaald dat het bestuur ervoor zorg dient te dragen dat de NAW...

Lees volledig bericht