Brickell-Key
Anne Vermeulen-Jonkers, 18 december 2015

De VvE-Beheerder aansprakelijk! (Deel II)

n de vorige @Rijssenbeek werd een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 25 november 2015 toegelicht, waarbij een VvE-beheerder aansprakelijk werd gesteld voor voortijdige betalingen aan een schildersbedrijf. Hiermee het vervolg in die zaak.

De VvE stelde zich ook op het standpunt, dat X onvoldoende op de kwaliteit van de werkzaamheden van het schildersbedrijf had toegezien, hoewel nu juist was overeengekomen dat X het werk nauwlettend zou begeleiden en controleren. X bracht daar tegenin, dat niet was overeengekomen, dat hij de werkzaamheden van de schilder kwalitatief zou begeleiden en controleren en dat hij daarvoor ook niet de expertise in huis had. Ook met deze zienswijze van X maakt de rechtbank korte metten: hoewel niet precies is vastgelegd welke exacte aanvullende diensten X voor de overeengekomen 4% extra betaling door en voor de VvE zou verrichten, komt het bij de vereiste uitleg van de afspraken aan op hetgeen beide partijen over en weer redelijkerwijs op dat punt van elkaar mochten verwachten, met name of in de begeleiding van de werkzaamheden wel of geen kwaliteitscontrole op het geadviseerde werk was inbegrepen. In de door X zelf opgestelde beheerovereenkomst is voor de aanvullende diensten tegen extra betaling kwaliteitscontrole niet uitgesloten. Doch formuleringen als “toezicht en voortgangsbewaking, meer/minder werk beoordeling, oplevering tot en met restpunten en bouwkundige of installatietechnische diensten” mocht de VvE redelijkerwijs opvatten als tegen betaling door haar professioneel beheerder te verrichten kwaliteitscontrole. Die eigen formuleringen doen ook bepaald niet vermoeden dat X daartoe niet de expertise in huis had of kon inhuren. Daar komt bij, dat uit niets blijkt dat van een extra begeleiding door X voor 4% van de aanneemsom sprake was van een andere partij dan professioneel beheerder X. Indien dat niet de bedoeling van X was geweest, had hij als de meer professionele partij aan de VvE duidelijk, ondubbelzinnig en tijdig moeten laten weten dat die kwaliteitscontrole niet onder de voor 4% van de aanneemsom te verrichten aanvullende diensten viel en dat de VvE die kwaliteitscontrole en dat toezicht op het werk dus zelf moest (doen) verrichten. Een dergelijke disclaimer heeft X echter niet of onvoldoende aan de VvE duidelijk gemaakt.

Het oordeel van de rechtbank is voor de professionele VvE-beheerder al met al buitengewoon negatief: omdat X te vroeg de laatste termijnen van de aanneemsom aan de schilder had betaald en voorts omdat door X onvoldoende duidelijk was gemaakt, dat tot zijn aanvullende begeleidingswerkzaamheden niet een kwaliteitscontrole behoorde, werd X veroordeeld in de schade aan de zijde van de VvE. Een schade die als uitvloeisel van deskundigenrapportages van het Verf Advies Centrum en het COT zeer aanzienlijk bleek te zijn.

Verdere informatie over deze zaak bij mr. Norbert Rijssenbeek.

Lees ook

De VvE-Beheerder aansprakelijk! (Deel I)

De casus: de VvE heeft een beheerovereenkomst met X gesloten. Tot die overeenkomst behoren ook aanvullende diensten zoals begeleiding van groot onderhoudswerkzaamh...

Lees volledig bericht