Rijssenbeek Advocaten, 9 november 2020

De AVG en de gebruikersverklaring voor de VvE

Bij ingebruikgeving van het appartement aan een ander, dient de eigenaar ervoor te zorgen dat die ander het gebruik verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een gebruikersverklaring. Daarmee verklaart de gebruiker dat hij zich zal houden aan de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5: 128 van het Burgerlijk Wetboek (zoals de besluiten van de vergadering van eigenaars).

Sinds de komst van de AVG denken sommige eigenaars dat zij op grond van de AVG niet meer verplicht zijn om deze gebruikersverklaring af te geven. Dit is onjuist.

De AVG geeft in artikel 6 lid 1 aan op welke gronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De gronden voor de VvE zijn voornamelijk: wettelijke grondslag (artikel 6 lid 1 sub c) en gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f).

De wettelijke grondslag voor de VvE voor het verwerken van persoonsgegevens volgt uit artikel 5:126 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel geeft aan dat de VvE erop toe dient te zien dat de regels van de VvE worden gehandhaafd. Hiervoor dient zij te beschikken over de persoonsgegevens van de bewoners die in het appartement wonen en over een verklaring dat de gebruikers zich eveneens zullen houden aan de regels. Aansluitend bevatten alle akten een bepaling waarin staat dat het bestuur een register van de bewoners dient bij te houden en dat de eigenaars bij ingebruikgeving van het appartementsrecht verplicht zijn een door de gebruiker/huurder ondertekende gebruikersverklaring te overleggen.

De middels de gebruikersverklaring opgevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan het voorgaande en (indien nodig) te identificeren of de bewoner ook werkelijk diegene is die de gebruikersverklaring heeft ingevuld en ondertekend. De VvE heeft dan ook een ‘gerechtvaardigd’ belang bij deze verwerking. Een voorbeeld gebruikersverklaring treft u hier aan.

Het voorgaande betekent dat de VvE voldoende grondslagen heeft voor het verwerken van de gebruikersverklaring en de persoonsgegevens die hierop staan. De grondslag voor deze verwerking berust dan ook op zowel de wet als het gerechtvaardigd belang.

Dit belang van de VvE wordt tevens erkend in de rechtspraak. Zo wees de Rechtbank Rotterdam een vordering van de VvE tot afgifte van een gebruikersverklaring door een eigenaar toe. De rechtbank erkent hiermee het belang van de VvE bij gebruikersverklaringen. De VvE moet immers kunnen nagaan wie van het appartement gebruik maakt en wie zij op dat gebruik kan aanspreken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl.

Lees ook

Non-conform appartement: wie betaalt de kosten, VvE of verkoper?

Vochtproblemen in woningen zijn aan de orde van de dag. Vooral bij oude woningen en appartementen. In de zaak die dient voor het Hof Amsterdam is sprake van een me...

Lees volledig bericht