Rijssenbeek Advocaten, 24 oktober 2014

Besluit ontzegging gebruik appartement door eigenaar

De kantonrechter te Maastricht heeft op 14 oktober 2014 geoordeeld dat een besluit van de vergadering van eigenaars tot ontzegging van het gebruik van het privégedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten en zaken door een eigenaar niet voor vernietiging in aanmerking komt.

Samengevat is de casus als volgt. In het betreffende complex is sinds een aantal jaar sprake van ernstige (geluids)hinder die veroorzaakt wordt door een eigenaar. De VvE heeft het traject van waarschuwen en het opleggen van boetes gevolgd. Bij het ontbreken van enig effect daarvan is uiteindelijk door de VvE besloten tot ontzegging van het gebruik van het privégedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten en zaken door de eigenaar. Van dat besluit is door de eigenaar vernietiging verzocht.

De kantonrecht oordeelt samengevat, dat het besluit door de VvE wegens aanhoudende overlast voldoende is onderbouwd door overlegging van vele klachten van eigenaren en omwonenden. Voorts oordeelt de kantonrechter dat nu de eerder door de VvE genomen maatregelen (verzoeken tot staken overlast; opleggen van een boete en het geven van een officiële waarschuwing) niet tot beëindiging van de overlast hebben geleid, het ontzeggingsbesluit niet disproportioneel of anderszins in strijd met de redelijkheid is. Het verzoek van de eigenaar tot vernietiging van het ontzeggingsbesluit wordt om die reden dan ook afgewezen.

Let wel, alvorens tot een houdbaar ontzeggingsbesluit te kunnen komen, dient de VvE de in de akte van splitsing voorgeschreven stappen nauwgezet te volgen. Daarnaast zal een dergelijk besluit alleen bij zeer ernstige en voortdurende overlast de rechterlijke toets doorstaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Lees ook

Aanvang werkzaamheden voorafgaand aan besluit. Besluit om die reden niet nietig

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s Hertogenbosch zich gebogen over een besluit van de vergadering van eigenaars, waarmee toestemming was verleend aan eigenaars van e...

Lees volledig bericht