Is een koper appartementsrecht aansprakelijk voor stookkosten vorige appartementseigenaar (deel II)?

Datum 10 / 07 / 2017
Door Roy Besselink In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

zonnepanelen

Met enige regelmaat discussiëren wij met notarissen over de vraag of de koper van een appartement aansprakelijk is voor stookkosten die zijn ontstaan in de periode dat de verkoper nog eigenaar was. Die discussie ontstaat vaak op het moment dat er voorafgaande aan de overdracht van een appartement door of namens de VvE een opgave wordt gedaan aan de notaris waaruit de vordering van de VvE op de verkopende appartementseigenaar blijkt. Die bijdragen zijn vaak opgebouwd uit ‘reguliere’ bijdragen in de kosten van beheer en onderhoud van het gebouw én stookkosten. Sommige notarissen menen dat de koper niet aansprakelijk is voor de stookkosten omdat die kosten moeten worden aangemerkt als gebruikerskosten. Op basis van een tweetal uitspraken uit 2012 (rechtbank Rotterdam) en 2014 (gerechtshof Den Haag) kan worden geconcludeerd dat dat standpunt niet juist is: stookkosten vallen – net als de ‘reguliere’ (voorschot-)bijdragen in de kosten van beheer en onderhoud van het gebouw – onder het begrip ‘bijdragen’ als bedoeld in art. 5:122 lid 3 BW. Zie daarover ook ons nieuwsbericht van 18 juni 2014

Recent heeft de rechtbank Rotterdam zich moeten buigen over een zaak waarbij de notaris in kwestie bij een (executie-)veiling weigerde de door de VvE opgegeven stookkosten (die onderdeel uitmaakte van de opgave van de achterstand met betrekking tot het lopende en het voorafgaande boekjaar) uit te betalen. Ook in die kwestie heeft de rechtbank geoordeeld dat stookkosten kosten vormen die volgens het splitsingsreglement of de wet voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Daardoor zijn stookkosten onderdeel van de periodiek bij de eigenaars in rekening te brengen bijdragen. De rechtbank kwalificeert stookkosten vervolgens als bijdragen in de zin van art. 5:122 lid 3 BW nadat de vergadering deze in haar begroting of jaarlijkse exploitatierekening heeft vastgesteld. Slotsom is dat de notaris in kwestie werd veroordeeld om de niet door hem afgedragen stookkosten alsnog aan de VvE te betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met  mr. Roy Besselink.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.