Terug naar overzicht

Cursussen Bouwrecht

Bouwrecht

Wilt u uw juridische kennis opfrissen of thuis worden in de actuele wet- en regelgeving? Dan kunt u gebruikmaken van ons cursusaanbod.

Hieronder treft u de verschillende modules waaruit de cursus bouwrecht kan bestaan. Stel hieruit zelf uw cursus samen. Wij kunnen u ook een cursus aanbieden die specifiek ingaat op een door u gekozen onderwerp omtrent bouwrecht.

Neem contact op met mr. Mark van der Lubbe of mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof of één van onze andere professionals voor meer informatie over de invulling en kosten van een cursus.

Module 1: Introductie bouwrecht
 • Titel 12 BW: Aanneming van werk (wat bestrijkt het bouwrecht?)
 • Overzicht soorten overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • Snijvlak bouwrecht met het appartementsrecht
Module 2: (model) koop-/aannemingsovereenkomst
 • Aspecten van het sluiten van een overeenkomst
  – aanbod en aanvaarding
  – contractstukken
  – levering grond en administratieve verplichtingen
 • Kernbepalingen van de (model) koop-/aannemingsovereenkomst
  – ongeoorloofde wijzigingen tijdens de bouw
  – begrip ‘eisen van goed en deugdelijk werk’
  – bouwtijd
  – garantie- en waarborgregeling
 • Geldigheid/vernietigbaarheid arbitraal beding
 • Verschil koop (non-conformiteit) en aanneming van werk (gebreken)
Module 3: Algemene voorwaarden
 • Overeenkomen/toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 • Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
 • Valkuilen & tips
 • Actualiteiten & jurisprudentie
 • Bespreking Algemene Voorwaarden voor de (model) koop-/aannemingsovereenkomst, AvA 1992/2013 en/of UAV 1989/2012
Module 4: Garantie- en waarborgregeling (GIW, SWK en Woningborg)
 • Toelichting garantienormen
 • Voorwaarden voor het beroep op herstel onder garantie
  – klachtmelding
  – beperkingen en uitsluitingen
 • Voorwaarden voor & valkuilen bij het beroep op de insolventiewaarborg
  – omvang en hoogte waarborg
  – casus
 • Voorwaarden voor & valkuilen bij het beroep op de gebrekenwaarborg
  – omvang en hoogte waarborg
  – casus
 • Bemiddeling
 • Arbitrage
  – bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken afdeling Garantiewoningen
  – bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw afdeling Garantie                                                                                                                                                                – bij de raad van arbitrage voor de bouw
Module 5: Oplevering
 • Belang van opleveren/risico-overdracht
 • Proces-verbaal van oplevering
 • Aanvaarden en weigeren van oplevering
 • 5%-regeling/opschortingsrecht
 • Bouwtijdoverschrijding/te late oplevering
 • Verschillen tussen het BW en de (model) koop-/aannemingsovereenkomst
 • Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken vs. non-conformiteit
 • Gevolgen bijstand door bouwtechnisch deskundige
Module 6: Van klacht tot oplossing
 • Termijnen
  – klacht(verval)termijn
  – (aansprakelijkheids)vervaltermijn
  – verjaringstermijn
 • Vorderingen
  – nakoming (herstel)
  – (vervangende) schadevergoeding
  – ontbinding
  – dwangsommen
 • Veelvoorkomende gebreken
  – Lekkage
  – Verzakking
  – Onthechting schilderwerk
  – Geen veilige glasbewassing tegen redelijke kosten
 • Nieuw voor oud
 • Wijze van herstel
 • Tips & Trucs
 • Bemiddeling
 • Arbitrage procedure of gerechtelijke procedure
 • (on)mogelijkheden bij niet-nakomen vonnis
Module 7: Bouwtijdoverschrijding / te late oplevering
 • Uitleg begrip ‘werkbare werkdag’ c.q. ‘onwerkbaar weer’
 • Voorwaarden voor (gefixeerde) schadevergoeding
 • Berekenen van de bouwtijdoverschrijding/boete (inclusief rekenvoorbeeld)
 • Valkuilen & tips
 • Actualiteiten & jurisprudentie
 • Casus
Module 8: Meer- en minderwerk
 • Uitleg begrippen ‘meerwerk’ en ‘minderwerk’
 • Stelposten
 • Verrekenbare hoeveelheden
 • Bestekswijzigingen
Module 9: Faillissement aannemer
 • Rol van de curator
 • Procedure/gang van zaken
 • Waarborgregeling
 • Contractsovername door derde
 • (on)mogelijkheden van een vordering op de onderaannemer

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.