Terug naar overzicht

Cursussen Appartementsrecht

Appartementsrecht

Hieronder treft u de verschillende modules waaruit de cursus appartementsrecht kan bestaan. Stel hieruit zelf uw cursus samen. Wij kunnen u ook een cursus aanbieden die specifiek ingaat op een door u gekozen onderwerp omtrent appartementsrecht.

Neem contact op met mr. Mark van der Lubbe of mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof of één van onze andere professionals voor meer informatie over de invulling en kosten van een cursus.

Module 1: Inleiding in het appartementsrecht
 • Wat is een appartementsrecht
 • Wat kan worden gesplitst in appartementsrechten
 • Hoe vindt splitsing plaats
 • De oprichting van de VvE
 • De appartementseigenaar
 • Appartementsrechten ondersplitsen
Module 2: De functie en de taken van de VvE
 • De VvE als rechtspersoon
 • Het beheer over de gemeenschap
 • Belangen behartigen van de gezamenlijke eigenaren
 • Doelomschrijving in de statuten
 • De VvE versus de gezamenlijke eigenaren
 • Verschillen met een gewone vereniging
Module 3: De splitsingsakte (uitleggen en wijzigen)
 • De onderdelen / inhoud van de splitsingsakte
 • De hiërarchie tussen wet, akte, HR en besluit
 • De regelingen in het splitsingsreglement
 • De Modelreglementen
 • De norm voor het uitleggen
 • De splitsingstekening
 • Wijziging van de akte
Module 4: De vergadering van eigenaars
 • De oproeping, de agenda en nagekomen punten
 • Volmachten
 • Het quorum
 • De eerste en de tweede vergadering
 • De functie van de voorzitter
 • Notulen
Module 5: Besluitvorming (nietigheid en vernietigbaarheid)
 • Het tot stand komen en de inhoud van een besluit
 • Stemrecht en stemprocedures
 • Vernietigbaarheid
 • Nietigheid
 • Besluitvorming in de hoofdsplitsing
Module 6: Het bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Taken en bevoegdheden van bestuurders
 • De verhouding met andere organen van de VvE
 • De eigenaar als bestuurder
 • De beheerder als bestuurder
 • Behoorlijk bestuur
 • Leidt iedere fout tot aansprakelijkheid?
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Module 7: Aansprakelijkheid in en rondom het gebouw
 • Onrechtmatige daad
 • Gebrek in de opstal
 • Organisatiefouten
 • Vrijwilligers en werknemers (van de VvE)
 • De Wet Arbeid Vreemdelingen
Module 8: Incasso & executie van (voorschot)bijdragen
 • Buitengerechtelijk incassotraject
 • Opschorting en verrekening
 • Procesbesluit
 • De gerechtelijke incassoprocedure
 • Beslag & Executie
 • Executoriale verkoop van het appartement
 • WSNP en faillissement van de appartementseigenaar
Module 9: De overdracht / ingebruikgeving van een appartement
 • Overgang rechten en verplichtingen
 • De betalingsachterstand en de zorgplicht van de notaris
 • De gebruikersverklaring
 • Gebondenheid aan het splitsingsreglement en het HR
 • Ballotageregeling
 • Aanbiedingsplicht
Module 10: Een appartement in de erfenis
 • Inleiding in het erfrecht
 • Zuivere aanvaarding
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Verwerping
 • De onbeheerde nalatenschap
Module 11: Erfpacht en appartementsrecht
 • Wat is erfpacht
 • Erfpacht splitsen in appartementsrechten
 • Erfpacht op een appartement
 • Herkennen van erfpachtconstructies
 • De gevolgen van erfpacht voor de VvE
Module 12: Op-, aan, onderbouw en verbouw
 • Verbouwen in het privégedeelte
 • Veranderingen aan de gemeenschappelijke gedeelten
 • Toestemmingsvereiste
 • Vordering tot verwijdering
 • Civielrecht versus bestuursrecht
Module 13: Plan van Aanpak bij Overtredingen
 • Boetes opleggen
 • Ontzegging van het gebruik van het privégedeelte
 • Ontruiming
 • Veroordeling tot nakoming regels op straffe van dwangsom
Module 14: Verzekeringsperikelen
 • Verplichting tot verzekeren
 • De opstalverzekering (wie zijn de verzekerden)
 • De inboedelverzekering
 • De meld- en bereddingsplicht
Module 15: De VvE en de Warmtewet
 • Wanneer is de warmtewet van toepassing
 • Stadsverwarming, blokverwarming, gemeenschappelijke ketel, WKO-installaties
 • De VvE als warmteleverancier
 • Taken en verplichtingen van de VvE
 • Het leveringscontract met de verbruikers
 • De taken van verhuurders
Module 16: Ingebruikgeving gemeenschappelijke gedeelten
 • Gemeenschappelijke- en privégedeelten
 • Het medegebruiksrecht van alle eigenaren
 • Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke gedeelten
 • Dakterrassen, bergingen, parkeerplekken, antennes etc.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.