Algemene afwijkende kostenverdeling in splitsingsakte van de VvE in strijd met de wet

Datum 11 / 11 / 2019
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

flatgebouw

In een eerdere @rijssenbeek informeerden wij u dat naar aanleiding van een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden artikel 52 lid 9 van het modelsplitsingsreglement 2006 in strijd met de wet kan worden geacht en daarom nietig is.

In een kwestie die recent aan de orde was bij Rechtbank Rotterdam stelde een van de leden voor om bepaalde kosten voor rekening van slechts bepaalde eigenaars te laten komen. In de splitsingsakte stond namelijk, in aanvulling op het van toepassing verklaarde modelsplitsingsreglement 1992, dat de schulden en kosten die slechts dienstbaar zijn aan één appartementsrecht of een bepaalde groep van eigenaars door die eigenaar of groep eigenaars worden gedragen, maar pas nadat de vergadering daartoe besluit. De vergadering wees het voorstel af, waarna de eigenaar de kantonrechter verzocht dit afwijzende besluit nietig te verklaren of te vernietigen.

De kantonrechter oordeelt dat uit de parlementaire behandeling van artikel 5:113 BW blijkt dat in de splitsingsakte, indien daarin wordt afgeweken van de regel dat door de splitsing in appartementsrechten gelijke aandelen ontstaan, inzichtelijk moet worden gemaakt wélke maatstaf bij die afwijking is gehanteerd. Dat dient te gebeuren bij het opnemen van de (afwijkende) breukdelen in de splitsingsakte. Door het voorstel van het lid zou de mogelijkheid ontstaan af te wijken van het systeem dat iedere eigenaar dient bij te dragen voor zijn in de splitsingsakte vermelde breukdeel. Deze weg heeft de wetgever met het oog op de rechtszekerheid van de bestaande en toekomstige appartementseigenaars niet willen inslaan.

De bepaling in de splitsingsakte die de mogelijkheid biedt om te besluiten bepaalde kosten aan een bepaalde eigenaar of groep eigenaars toe te rekenen, acht de kantonrechter dan ook – onder verwijzing naar het eerder aangehaalde arrest – in strijd met artikel 5:113 BW en daarom nietig. Dit heeft tot gevolg dat een besluit dat daarop wordt gebaseerd ook nietig is.

Als de VvE dus van de in de splitsingsakte opgenomen kostenverdeling wil afwijken, dan kan niet worden volstaan met een algemene bepaling hierover in de splitsingsakte, maar zal de VvE de splitsingsakte moeten wijzigen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Laurine van Gemert of Marloes Meijerink.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.